http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZMIANA PODMIOTU TRZECIEGO

51

Prezes UZP przeprowadził kontrolę doraźną postępowania, dotyczącą zmiany podmiotu trzeciego na etapie realizacji zamówienia. Z dokumen­tacji kontrolowanego postępowania i wyjaśnień zamawiającego wynika­ło, że na etapie realizacji zamówienia wykonawca dokonał zmiany pod­miotu trzeciego, w wyniku czego ostatecznie zamówienie wykonywał podwykonawca i pracownik nie- spełniający opisanych w siwz wa­runków. W wyniku kontroli prezes urzędu stwierdził, że dopuszczalna jest zmiana podmiotu trzeciego na etapie realizacji zamówienia, ale tyl­ko na taki, który spełnia warunki udziału w postępowaniu te same, które spełniał podmiot trzeci wska­zany w ofercie i udostępniający swo­je zasoby wykonawcy Tylko taka zmiana zapewnia bowiem wyko­nawcy dostęp do zasobów niezbęd­nych do realizacji zamówienia i nie powoduje naruszenia uczciwej kon­kurencji w stosunku do innych wy­konawców.

Powiązane artykuły

 Źródło: uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx