ZMIANA ZAKRESU DOKUMENTÓW

26

ZMIANA ZAKRESU

DOKUMENTÓW

 

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż wychodząc naprzeciw prośbom instytucji zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi dotyczącym szerszego udostępnienia dokumentacji  prowadzonych przez Prezesa UZP kontroli postępowań o udzielenie zamówień współfinansowanych ze środków UE, od dnia 15 stycznia 2017 r. Prezes UZP rozszerzył katalog, przekazywanych instytucjom zarządzającym, pośredniczącym oraz wdrażającym poszczególne programy operacyjne, dokumentów związanych z tymi kontrolami. Uwzględniając powyższe, instytucje zarządzające, pośredniczące i wdrażające poszczególne programy operacyjne będą otrzymywać od Prezesa UZP szerszy katalog dokumentów związanych z kontrolą danego postępowania, tj. informację o wyniku kontroli, protokół kontroli, listę sprawdzającą, zastrzeżenia zamawiającego od wyniku kontroli, jeśli zostaną wniesione, stanowisko Prezesa UZP w przedmiocie zastrzeżeń oraz uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie zastrzeżeń. Powyższa zmiana  ma na celu ułatwienie prowadzenia właściwym instytucjom procedury  kwalifikowania wydatków w związku z prowadzonymi przez beneficjentów środków UE postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.

źródło: www.uzp.gov.pl