Zmiany stawki podatku VAT a umowy w sprawie zamówienia publicznego

27

W 90% postępowań poniżej progów unijnych w 2009 r. cena była jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. W art. 2 pkt 1 Prawa zamówień publicznych zdefiniowana została instytucja ceny poprzez odesłanie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. Według tej definicji przez cenę rozumiemy wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.