Zmiany w zakresie prowadzenia badan naukowych i prac rozwojowych

51

Zmienione przepisy wyłączają z obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych zamówienia w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych oraz  działalności w obszarze kultury dla postępowań, których wartość  jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, czyli tzw. progów unijnych.