http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Bieżąca komunikacja elektroniczna w toku przetargu

87

Uzupełnianie Specyfikacji Warunków Zamówienia

Podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą wystąpić różne okoliczności powodujące konieczność modyfikowania zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ). Konieczność taka wynikać może z decyzji samego Zamawiającego lub też stanowić reakcję na wnioski Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Zamawiający dysponuje więc narzędziem, które umożliwia mu zmianę zapisów SWZ lub zaproszenia do składania ofert.

Kwestię uzupełniania SWZ reguluje art. 137 w przypadku procedur unijnych oraz art. 286 dotyczący postępowań krajowych. Zgodnie z przywołanymi przepisami Zamawiający ma możliwość zmiany treści SWZ przed upływem terminu do składania ofert, o ile wprowadzenie takich zmian jest uzasadnione. Ustawa nie reguluje zakresu możliwych zmian, a także nie określa podstaw do oceny ich zasadności. W związku z tym należy to do oceny zamawiającego, który bierze pod uwagę wszelkie okoliczności danego postępowania. Jak już zostało wspomniane konieczność zmian może wynikać zarówno z inicjatywy zamawiającego jak i Wykonawców, jednak w obu tych przypadkach zasady korekty SWZ są jednakowe.

Zmiany SWZ mogą polegać na zmianie warunków, istniejących postanowień specyfikacji jak także ich usunięciu, lub też na rozszerzeniu istniejącego katalogu warunków. Wprowadzone zmiany dzielą się na zmiany istotne i nieistotne. Zmiany istotne to takie, które po ich dokonaniu powodują obowiązek zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Natomiast zmiany nieistotne nie wymagają wprowadzania zmian w ogłoszeniu.

Zmiany wymagające wprowadzania zmian w ogłoszeniu to między innymi zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Zawsze, gdy dokonywane są zmiany terminu składania bądź otwarcia ofert informację o tym należy opublikować zgodnie z wymaganiami dotyczącymi publikacji ogłoszenia. Zgodnie z art. 137 ust. 4 oraz odpowiednio art. 286 ust. 9, jeżeli dokonano zmian w treści SWZ, które spowodowały zmiany w ogłoszeniu, zamawiający ma obowiązek przekazać do publikacji ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Sposób prowadzenia bieżącej komunikacji
  • Wadium elektroniczne
  • Prowadzenie i uzupełnianie protokołu

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx