http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Instytucja self-cleaningu – kilka uwag

156

Self-cleaning został wprowadzony dyrektywą w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE (tzw. dyrektywa klasyczna). Przewidziany jest również w dyrektywie 2014/25/UE (tzw. dyrektywa sektorowa) oraz dyrektywie 2014/23/UE w sprawie koncesji. Instytucja ta, implementowana do polskiego prawa zamówień publicznych w 2016 r., przyjęta została również w nowej, obecnie obowiązującej ustawie z 11 września 2019 r.

Stosowanie mechanizmu samooczyszczenia wywołuje w praktyce wiele pytań. Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r. nowe Prawo zamówień publicznych, pomimo tego, że wprowadza kilka nowości w odniesieniu do instytucji self-cleaningu, wątpliwości tych nie rozwiewa.

Z pewnością jednak procedura samooczyszczenia zyska na znaczeniu, także z uwagi na zmiany w zakresie podstaw wykluczenia związanych z wprowadzeniem zamawiającego w błąd. Ustanowiony zaś nową ustawą obowiązek łącznego wykazywania czynności składających się na samooczyszczenie może okazać się zbyt radykalny i w praktyce utrudnić skuteczne samooczyszczenie.

Istota self-cleaningu i jego znaczenie

Dzięki zastosowaniu mechanizmu samooczyszczenia wykonawca formalnie podlegający wykluczeniu z postępowania, w związku z zaistnieniem wobec niego jednej z określonych podstaw wykluczenia, ostatecznie z postępowania nie zostaje wykluczony z uwagi na skutecznie podjęte działania naprawcze. Działania te obejmują w szczególności wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z właściwymi organami, podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych oraz naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Wprowadzenie w błąd a self-cleaning
  • Katalog środków dowodowych
  • Self-cleaning a prawo do obrony
  • Czy warunki proceduralne i merytoryczne są szczegółowo określone?
  • Co dalej?

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx