http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Skuteczne wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

172

Wprowadzenie

 

Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ustanawia zasadę jawności postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, analogicznie jak regulowała to uchylona już ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.

Zasada jawności określona w Pzp nie ma jednak charakteru absolutnego – jednym z wyjątków od tej zasady jest określone w art. 18 ust. 3 uprawnienie wykonawcy do zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa po spełnieniu ustawowych wymogów. Jak stanowi ten przepis „nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5”.

Sporo trudności w postępowaniach o zamówienia publiczne nastręczała prawidłowa interpretacja jak wykonawcy powinni wykazać w postępowaniu, że zastrzeżone przez nich informacje stanowią właśnie tajemnice przedsiębiorstwa i jak zamawiający powinni oceniać prawidłowość takiego wykazania.

Pomimo, że poprzednia ustawa, obowiązująca do 31 grudnia 2020 r., została zastąpiona w całości nową ustawą, regulacja dotycząca zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa ma analogiczną treść, stąd orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wydane na gruncie poprzedniej ustawy będzie miało niewątpliwie zastosowanie również na gruncie nowej ustawy.

Dokonując oceny, czy określone, zastrzeżone przez wykonawców informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, KIO każdorazowo orzeka na gruncie konkretnych stanów faktycznych. Oznacza to, że rozstrzygnięcia mogą być różne, w zależności od okoliczności danej sprawy. Analizując ostatnie orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej można jednak wyprowadzić wniosek, że coraz silniej rysuje się tendencja do przyjmowania, że „wykazanie” w rozumieniu art. 18 ust. 3 Pzp (poprzednio art. 8 ust. 3) należy traktować w sposób zbliżony do „udowodnienia”. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Orzecznictwo KIO
  • Dowody
  • Jeśli nie można powołać dowodów

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx