http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kryteria oceny ofert

222

W każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są stałe elementy, które niezależnie od okoliczności związanych z postępowaniem muszą odegrać zasadniczą rolę w czynności wybory najkorzystniejszej oferty. Należą do nich kryteria oceny ofert, będące podstawową gwarancją zachowania zasady konkurencyjności postępowania.

Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych kryteria oceny ofert oraz mechanizm oceny ofert przy pomocy ustalonych kryteriów musi być szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) lub innym dokumencie, będącym zaproszeniem do składania ofert. Podobnie jak ustawa poprzednia, nowe Prawo zamówień publicznych opiera system oceny ofert na tych zasadach.

 

Kryteria oceny ofert służą do dokonania czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Tak było w poprzedniej ustawie i tak jest w nowej. Kryteria mają więc zasadnicze znaczenie dla prowadzonego postępowania i jego wyniku. Ich prawidłowe opisanie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadal jest jedną z najważniejszych czynności zamawiającego w toku postępowania.

 

Najkorzystniejsza oferta

Pod pojęciem najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami art. 239 ust. 2 Pzp (poprzednio art. 2 pkt 5) należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem oraz kryteriów jakościowych odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Powyższa definicja jednoznacznie określa w jaki sposób ustala się, która z ofert złożonych w postępowaniu jest najkorzystniejsza oraz jak może być sporządzony system oceny ofert. Można go przygotować w oparciu o jedno kryterium oceny ofert czyli najniższą cenę lub zastosować kilka kryteriów i dokonać wskazania najlepszej oferty na podstawie uzyskanej punktacji zsumowanej z pojedynczych kryteriów. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Kryterium najniższej ceny
  • Inne kryteria oceny ofert
  • Jawność kryteriów oceny ofert
  • Modyfikacja kryteriów oceny ofert
  • Kolizja punktacji w trakcie oceny ofert
  • Nowe rozwiązania
  • Konkluzja

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx