http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa

93

Postępowanie o udzielenie zamówienia co do zasady jest jawne, jednakże zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem, ale tylko w przypadkach określonych w ustawie. Należą do nich informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Warunkiem koniecznym uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa jest zastrzeżenie przez wykonawcę, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, że nie mogą być one udostępniane, a ponadto wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Definicja ustawowa

Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa została zawarta w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Brzmienie tego przepisu wskazuje, że katalog informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa jest otwarty, zatem za takową może być uznana każda informacja posiadająca wartość gospodarczą.

Przed podjęciem decyzji o nadaniu jakiejś informacji klauzuli tajemnicy przedsiębiorstwa należy dogłębnie przeanalizować zasadność dokonania takiego zastrzeżenia oraz zweryfikować, czy informacja ta spełnia przesłanki ustawowe, w szczególności, czy faktycznie podjęte zostały niezbędne działania w celu zachowania jej poufności i czy nie została ona wcześniej ujawniona do wiadomości publicznej. Należy jednak zwrócić uwagę na pozostałe obowiązkowe przesłanki tajemnicy przedsiębiorstwa. Informacja taka nie może być…

 

Autor: Piotr Zatyka

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx