Tajemnica przedsiębiorstwa w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych – Cz. I.

136

Pomimo, iż fundamentalną zasadą Prawa zamówień publicznych jest jawność, za nagminną praktykę można uznać obejmowanie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji istotnych dla weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu czy merytorycznej oceny oferty.

Wykonawcy niczym nie ryzykują zastrzegając jako tajemnicę przedsiębiorstwa informacje, które takiego statusu, w świetle przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mają. Jak wiadomo bowiem, zgodnie z poglądem, ukształtowanym uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005 r.  konsekwencją nieuprawnionego zastrzeżenia będzie jedynie uznanie go przez zamawiającego za bezskuteczne.

Przyjrzyjmy się zatem orzecznictwu Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych dotyczącemi kwestii formalnych związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa, w tym także samemu postępowaniu odwoławczemu przed KIO w sprawach, w których osią sporu jest zasadność albo skuteczność zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

Procedura weryfikowania

zastrzeżenia informacji

jako tajemnicy przedsiębiorstwa

 

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wniosek), zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Wskazówki, jak zamawiający powinien postępować w tym przypadku znajdujemy w orzecznictwie KIO.

Dopuszczalność uzupełnienia lub wyjaśnienia

informacji przedstawionych wraz z ofertą / wnioskiem

 

Wyrok z dnia 26 lutego 2015 r.

„Stwierdzony brak w zakresie nie wykazania, że utajniony Wykaz osób spełnia wymogi tajemnicy przedsiębiorstwa, nie może być uzupełniony na późniejszym etapie postępowania, jak miało to miejsce w niniejszym postępowaniu”.

 

Wyrok z dnia 2 marca 2015 r.

„Określony w ustawie termin na zastrzeżenie informacji złożonych w ofercie jak również wykazanie, że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (…) składa się na wykonanie po stronie zastrzegającego tajemnicę obowiązku powzięcia działań mających na celu zachowanie poufności przedstawionych informacji. Jeżeli wykonawca tego nie dokonał nie ma ustawowych podstaw do wzywania go do składania oświadczenia zawierającego wykazanie przyczyn objęcia danych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. W rozpoznawanej sprawie Odwołujący nie wykazał dlaczego objęte prze niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w tym przypadku Zamawiający nie miał podstaw do wzywania Odwołującego…

 

Autor: Katarzyna Ronikier-Dolańska

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis