http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Co to jest udostępnianie zasobów?

558

Założeniem instytucji udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci, zarówno w poprzednim jak i obecnym stanie prawnym, jest wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz umożliwienie udziału w postępowaniach przetargowych mniej doświadczonym wykonawcom.

 

Kiedy i jak można korzystaćz zasobów podmiotu trzeciego

 

W celu weryfikacji zdolności wykonawców do realizacji zamówienia publicznego zamawiający określają minimalne poziomy tych zdolności, ustanawiając warunki udziału w postępowaniu.

Mogą one dotyczyć zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. Dopiero wykazanie spełniania postawionych przez zamawiającego warunków umożliwia wykonawcy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia i szansę na jego zdobycie. Niewykazanie spełnienia warunków lub nieprzedstawienie podmiotowych środków dowodowych potwierdzających ich spełnienie prowadzi do odrzucenia oferty wykonawcy.

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej możliwe jest skorzystanie z zasobów podmiotu trzeciego (możliwość udostępniani nie obejmuje zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej).

Ustawa dopuszcza zatem możliwość nieposiadania przez wykonawcę wskazanych wyżej zdolności lub posiadanie ich na poziomie, niewystarczającym do spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W takiej sytuacji wykonawca może polegać na zdolnościach innego podmiotu i przy jego pomocy wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Należy mieć jednak na względzie szereg warunków, które muszą zostać spełnione celem skutecznego skorzystania z tych zdolności. Obecne przepisy, zarówno unijne jak i krajowe, w sposób restrykcyjny regulują kwestie udostępnienia zasobów uniemożliwiając, dosyć powszechne na gruncie Pzp z 2004 (jeszcze przed nowelizacją z 2016 r.) „pożyczanie potencjału”. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Ewolucja regulacji unijnych
  • Regulacje polskie
  • Obecny stan prawny
  • Zobowiązanie podmiotu trzeciego
  • Podsumowanie

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx