Jak poprawnie polegać na zasobach podmiotów trzecich

132

Przepisy Prawa zamówień publicznych dopuszczają możliwość powoływania się wykonawcy na zasoby innego podmiotu w zakresie jego zdolności technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w celu wykazania spełnienia określonych w postępowaniu warunków udziału lub kryteriów selekcji. Korzystanie z tego uprawnienia, dla swojej skuteczności obwarowane jest określonymi wymogami, którym muszą sprostać tak wykonawca, jak i podmiot, na którego zasoby się powołuje.

 

Cel angażowania przez wykonawcę zasobów innych podmiotów

 

Co do zasady, wykonawca decyduje się powołać na zasoby podmiotu trzeciego w postępowaniu z uwagi na splot dwóch okoliczności:

  • zamawiający wymaga od wykonawców wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej w toczącym się postępowaniu;
  • wykonawca samodzielnie nie posiada zasobów pozwalających na przyjęcie, że spełnia postawione warunki, lub jego zasoby mogą być niewystarczające do dopuszczenia go do kolejnego etapu postępowania po zastosowaniu kryteriów selekcji.

Alternatywnie w takiej sytuacji wykonawca może jedynie w ogóle odstąpić od udziału w takim postępowaniu (skoro i tak jego oferta zostanie odrzucona, jeśli nie wykaże spełnienia warunków), bądź zawiązać konsorcjum z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy posiadają wymagane zasoby (co oznacza, że taki wykonawca będzie realizował wtedy jedynie część a nie całość zamówienia – odpowiednio do swojego potencjału). (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • Ograniczenia w zakresie udostępniania potencjału
  • Kiedy i jak sygnalizować powoływanie się na cudze zasoby
  • Realność udostępnienia zasobów i weryfikacja podmiotu trzeciego
  • Kiedy pojawią się problemy
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.