Co wynika z rocznej informacji Krajowej Izby Odwoławczej

58

Poniekąd w cieniu Sprawozdania Prezesa Uzp o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w roku minionym znalazła się „Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w roku 2017”. Niesłusznie, bowiem jest to dokument ważny, pozostający w ścisłym związku ze Sprawozdaniem, dopełniający całościowy obraz stanu polskiego systemu zamówień publicznych w roku ubiegłym.

Co wynika z danych statystycznych

Analiza każdego dokumentu o charakterze sprawozdawczym nie może pomijać przywołania statystyk odnoszących się do działalności organu, którego sprawozdanie dotyczy. Cóż zatem wynika z danych liczbowych, obrazujących działalność Krajowej Izby Odwoławczej?

Po pierwsze – liczba odwołań od 2010 roku utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. W 2016 roku wniesiono ok. 2500 odwołań, w 2015 – ok. 2 900 odwołań, w rekordowym roku 2013 liczba odwołań przekroczyła nieznacznie 3000, zatem nie zauważa się wzrostu liczby odwołań mimo rozszerzenia katalogu czynności podlegających zaskarżeniu w postępowaniach tzw. krajowych.

Po drugie – najwięcej odwołań wniesiono w postępowaniach o wartości przekraczającej tzw. progi unijne – 78% ogółu wniesionych w 2017 roku odwołań (w 2016 roku ich udział wynosił 79%).

Po trzecie – KIO rozpoznała 80% odwołań  w składzie jednoosobowym (w 2016 roku było to 83%).

Po czwarte – rozpoznaniu przez KIO (nie wliczając odwołań zwróconych) w 2017 roku podlegały 2554 odwołania, w wyniku czego: 861 odwołań zostało oddalonych (34%) 516 odwołań zostało uwzględnionych (20%) 579 postępowań zostało umorzonych wskutek wycofania odwołania (23%)…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis