Dopuszczalne zmiany umów o zamówienia publiczne

65

Ustawodawca unijny na gruncie nowych dyrektyw 2014/24/UE (klasyczna) oraz 2014/25/UE (sektorowa) w sprawie zamówień publicznych wprowadził grupę przepisów dotyczących zmian umów, które mają przyczynić się do zwiększenia elastyczności w realizacji zamówień publicznych.

Agata Hryc-Ląd