przeglądanie Kategoria

02. Luty

Opinie Ekspertów

O opinie, a właściwie o pierwsze wrażenia po pierwszym czytaniu projektu Prawa zamówień publicznych zapytaliśmy czołowych…

Kolejna nowelizacja

W Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz. 53 ogłoszona została ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Wprowadza…

Nowe Prawo

Kiedy ponad piętnaście lat temu prezentowałem w Sejmie projekt Prawa zamówień publicznych, które miało zastąpić uchwaloną dziesięć…

Elektroniczna forma oferty

Zarówno u zamawiających, jaki i u wykonawców nowe zasady dotyczące elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,…

Nowelizacja to za mało

Joanna Knapińska Przemysław Grosfeld Celem powstania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych jest zwiększenie efektywności…

PRZETARG NA BUDOWĘ Al

W połowie lutego otwarte zostały ofer­ty w powtórzonym przetargu na za­projektowanie i budowę autostrady Al na odcinku węzeł…

NAGRODY W KONKURSIE

Urząd Zamówień Publicznych poin­formował, iż w ogłoszonym wcze­śniej konkursie na pozacenowe kry­teria oceny ofert wyróżnieni…

KONTYNUACJA PROGRAMU 75+

Adresowany do małych gmin pro­gram „Opieka 75+" w 2019 r. będzie realizowany w rozszerzonej formule; gminy, które przystępują do…