Dwadzieścia pięć lat polskich zamówień publicznych

36

Część pierwsza

Tomasz Czajkowski

 

 

UWAGI WSTĘPNE

Problematyka dotycząca zakupów rozumianych jako „publiczne” jest niezwykle złożona, bowiem lokuje się na styku  administracji publicznej z rynkiem towarów, usług i robót budowlanych. Występuje tam szereg wielostronnych, wzajemnie na siebie oddziaływujących procesów, związanych przede wszystkim z funkcjonowaniem tego rynku.