http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dwudziestopięciolecie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

81

W dniach 10 – 11 czerwca, podczas XII Konferencji pt. „Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w świetle postanowień nowej ustawy Prawo zamówień publicznych” jubileusz dwudziestopięciolecia działalności obchodziło Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych.

 

Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w listopadzie 1995 roku, a zatem rocznica ta wypadała w roku ubiegłym, ale pandemia oraz związana z tym niemożność organizowania spotkań, przesunęły tę uroczystość na rok bieżący. Oczywiście nie miało to żadnego wpływu ani na przebieg obchodów, ani, tym bardziej, na podsumowanie ćwierćwiecza działalności, bogatego dorobku oraz ciekawej historii Stowarzyszenia.

 

Inicjatorami oraz założycielami Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych – co warto dla pamięci odnotować – byli: Wacław Baranowski, Kazimierz Bełczykowski, Krzysztof Busłowicz, Ryszard Deszczyński, Kazimierz Dukaczewski, Jerzy Frąckowiak, Henryk Hajdasz, Stanisław Henicz, Adam Kraciuk, Czesław Krzyżykowski, Elżbieta Leciejewska, Jadwiga Leszyk, Jerzy Łakomy, Krzysztof Mazur, Andrzej Nowicki, Adam Ostaszkiewicz, Zbigniew Parys, Karol Racja, Stanisław Rzegocki, Olgierd Sielewicz, Tadeusz Subotowicz i Andrzej Warwas. Były to osoby związane z warszawskim oddziałem Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Warszawskim Centrum Postępu Techniczno – Organizacyjne Budownictwa WACETOB, gdzie wielu z nich sprawowało funkcję eksperta.

 

Tym samym rozpoczął się proces systemowej i zakrojonej na szeroką skalę, integracji środowiska kosztorysantów, rozproszonych w jednostkach projektowania, przedsiębiorstwach wykonawczych i na różnych szczeblach administracji państwowej, które wówczas nie posiadało nawet statusu zawodowego.

 

Jak odnotowało Stowarzyszenie na swojej stronie internetowej „konieczność zaistnienia oraz integracji środowiska kosztorysantów budowlanych zrodziła się już w latach 80-tych ubiegłego stulecia, z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 28 lutego 1982 r. o cenach, obowiązującej ze zmianami aż do 2001 roku, czyli do momentu wejścia w życie ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. powodującej  konieczność dostosowania naszego systemu projektowania i kosztorysowania do standardów Unii Europejskiej”. W grudniu 2001 roku SKB wspólnie z działającym wówczas niezależnie Zrzeszeniem Biur Kosztorysowania Budowlanego opublikowało Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych, zawierające ogólne zasady i wzorce kosztorysowania, a w 2003 r. Środowiskowe Zasady Obliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji Budowlanych, do którego opracowania włączyła się Izba Projektowania Budowlanego.

 

Równocześnie SKB zajęło się przybliżeniem środowisku kosztorysantów budowlanych tematyki związanej z zasadami kalkulacji cen robót budowlanych wg Warunków Kontraktowych Międzynarodowej Federacji Inżynierów – Konsultantów FIDIC. Dzięki temu wielu członków uzyskało certyfikat – Międzynarodowe zasady realizacji inwestycji wg procedur FIDIC i Banku Światowego, a działająca przy władzach Stowarzyszenia od 1997 roku Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SKB nadała tytuły Rzeczoznawców 474 członkom Stowarzyszenia.

 

W roku 2002, w wyniku starań władz Stowarzyszenia, kosztorysanci uzyskali status zawodowy, potwierdzony wpisem do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod symbolem 311201.

 

Po wejściu w życie Prawa zamówień publicznych, Stowarzyszenie przy udziale przedstawicieli firm prowadzących działalność w obszarze kosztorysowania m. innymi „ORGBUD-SERWIS” Poznań, „PROMOCJA” Warszawa, „WACETOB”, w konsultacji z Departamentem Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury, przystąpiło do nowelizacji wydawanych w 2001 r. Środowiskowych Metod Kosztorysowania Robót Budowlanych. Działanie to zaowocowało wydaniem w październiku 2005 roku Polskich Standardów Kosztorysowania Robót Budowlanych, których drugie wydanie funkcjonuje na rynku budowlanym do dnia dzisiejszego.

 

Obok Centrali, aktywną działalność prowadziły też terenowe oddziały Stowarzyszenia. Począwszy od 2005 roku przystąpiły do organizowania szkoleń i warsztatów kosztorysowych, zapraszając w charakterze wykładowców lub prelegentów koleżanki i kolegów również z innych oddziałów Stowarzyszenia, specjalizujących się w tematyce objętej warsztatami. Jako przykład przytoczyć można warsztaty kosztorysowe organizowane przez Śląski Oddział SKB, a  od 2009 r.  przez trzy południowe oddziały SKB tj. Bielski, Śląski i Małopolski. Od roku 2015 warsztaty kosztorysowe organizował oddział Warszawski, a od roku 2016 również oddział Poznański.

 

Jak powiedział w wystąpieniu jubileuszowym dr Olgierd Sielewicz, inicjator utworzenia SKB, dzisiaj Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia to profesjonalista kosztorysowy z odpowiednim stażem pracy, mający ukończony kurs specjalistyczny oraz zdany egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną Rzeczoznawców,

 

Historia Stowarzyszenia to także kawałek historii polskiego systemu zamówień publicznych. Po uchwaleniu ustawy o zamówieniach publicznych, jeszcze przed rejestracją SKB, wielu jego członków aktywnie włączyło się w jej wdrażanie, nie tylko w swoim środowisku zawodowym, ale w znacznie szerszym wymiarze – sprawując funkcje trenerów czy arbitrów z listy Prezesa UZP. Tak jest zresztą po dzień dzisiejszy – była prezes Stowarzyszenia pani Balbina Kacprzyk jest członkiem Rady Zamówień Publicznych. To wsparcie i zaangażowanie doceniali kolejni prezesi Urzędu, między innymi uczestnicząc w dorocznych konferencjach problemowych, organizowanych przez SKB.

 

Szczególnie bliskie związki łączyły i łączą Stowarzyszenie z miesięcznikiem „Zamówienia Publiczne Doradca”. Współzałożyciel i pierwszy Prezes Stowarzyszenia Pan dr Olgierd Sielewicz był w gronie osób, które go powoływały do życia, a potem, przez wiele lat uczestniczył w pracach Zespołu Redakcyjnego, programując i koordynując problematykę zamówień publicznych na roboty budowlane. Członkowie Stowarzyszenia zasiadali w Radzie Programowej miesięcznika, a wielu spośród nich publikowało i publikuje swoje artykuły na jego łamach. „Doradca” ze swej strony zawsze wspierał wszelkie inicjatywy Stowarzyszenia oraz patronował organizowanym konferencjom.

 

Dzisiaj Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych to organizacja zrzeszająca liczną grupę specjalistów integrującą się w lokalnie działających strukturach. Jego szeregi liczą ponad 1.300 członków, działających w ośmiu oddziałach i jednym kole terenowym. Funkcję Prezesa sprawuje mgr inż. Tomasz Pytkowski, a Prezesem Honorowym jest dr Olgierd Sielewicz.

 

Opr. red. na podst.

materiałów SKB

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx