http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Klauzule społeczne

66

Klauzule społeczne zawarte w Prawie zamówień publicznych umożliwiają zamawiającym stosowanie dodatkowych warunków, dotyczących dostępu do zamówienia publicznego czy też realizacji przedmiotu zamówienia i mają na celu uzyskanie zamierzonych efektów społecznych. O tym, czy w postępowaniu o zamówienie należy zastosować klauzulę społeczną, decyduje zamawiający.

 

Na etapie przygotowania postępowania zamawiający powinien rozważyć, jaką klauzulę należy zastosować, czy jest ona związana z przedmiotem zamówienia, jak również jakie korzyści stanowić będzie fakt zastosowania tej klauzuli, mając na uwadze, że nie w każdym postępowaniu będzie możliwe zastosowanie klauzul społecznych.

Do klauzul społecznych, wynikających z przepisów nowego Prawa zamówień publicznych zalicza się: warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie, wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub przez podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych związanych z zatrudnieniem, a także ograniczenia podmiotowe na usługi zdrowotne, społeczne, kulturalne w ramach usług społecznych i innych szczególnych usług, dotyczące zamówień klasycznych.

Klauzule, choć uregulowane w systematyce ustawy w jednostce redakcyjnej (oddział 3, rozdział 1 dział II) poświęconej warunkom zamówienia, niewątpliwie wiążą się z wymaganiami dotyczącymi sposobu wykonania zamówienia. Są to więc również istotne wymagania, które zamawiający, tworząc opis przedmiotu zamówienia, powinien uwzględnić i we właściwy  sposób skorelować ze sobą, aby uzyskać najlepszą efektywność zamówienia. (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • Wymagania stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie
  • Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy
  • Wymagania w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych związanych z zatrudnieniem
  • Ograniczenia podmiotowe w zamówieniach na usługi społeczne
  • Podsumowanie

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx