http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wykluczenie wykonawcy – bieg terminu niewykonania umowy

33

Przepis art. 109 ust. 1 pkt. 7 nowego Prawa zamówień publicznych stanowi fakultatywną przesłankę do wykluczenia z postępowania wykonawcy, który w przeszłości nienależycie realizował umowę w sprawie zamówienia publicznego. Wykluczenie następuje na okres trzech lat od zaistnienia zdarzenia stanowiącego jego podstawę, o czym stanowi art. 111 pkt. 4.

Zgodnie z brzmieniem przywoływanego przepisu wykluczenie takie dotyczy  wykonawcy, który w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

 

Uwagi wstępne

W ustawie z 29 stycznia 2004r. przepis stanowiący taką przesłankę zawarty był w art. 24 ust. 5 pkt 4. Stanowił on, iż zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Ścisłe powiązanie z tym przepisem miał art. 24 ust. 7 pkt 3 który stanowił, iż wykluczenie wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx