Działalność Krajowej Izby Odwoławczej w 2014 roku

38

Zgodnie z przepisem art. 172 ust. pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zgromadzenie Ogólne Krajowej Izby Odwoławczej przyjęło „Informację o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w roku 2014”. Obejmuje ona swoim zakresem sposób funkcjonowania instytucji w ujęciu rocznym, z zaznaczeniem szczególnie istotnych aspektów działalność Izby.

Powiązane artykuły

            W Informacji można wyodrębnić zasadniczy podział na trzy części. Pierwsza z nich dotyczy ogólnych podstaw funkcjonowania Izby w 2014 r., z uwzględnieniem w szczególności podstaw prawnych jej funkcjonowania, realizowanych zadań oraz składu osobowego KIO, a także działalności pozaorzeczniczej związanej m.in. z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz z uczestnictwem w wydawniczej działalności UZP. W tej części przedstawiono również istotne dla działalności orzeczniczej Izby zmiany ustawy Pzp, które weszły w życie w październiku 2014 r., a które znalazły już odzwierciedlenie w bieżącym orzecznictwie Izby.