Elektroniczna forma oferty

88

Zarówno u zamawiających, jaki i u wykonawców nowe zasady dotyczące elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym składania ofert, budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych. Krajowej Izbie Odwoławczej udało się część z nich rozwiać w wyroku z dnia 4 stycznia 2019r.[1]

 

Powiązane artykuły

Anna Wojtczyk

Spór pomiędzy stronami dotyczył formy, w jakiej została sporządzona oferta złożona przez odwołującego. Utrzymywał on, iż sporządził swoją ofertę w oryginale w prawidłowej formie elektronicznej. Zamawiający natomiast utrzymywał, że oferta odwołującego została sporządzona w formie kopii oryginalnej oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej, która została jedynie poświadczona elektronicznie za zgodność z oryginałem.

[1] Sygn. akt: KIO 2611/18.