http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Gdzie ta równość?

45

W rubryce „Pod prąd czy z prądem” przedstawiamy konkretne przypadki decyzji, działań i zachowań zamawiających, wykonawców, organów kontrolnych oraz innych instytucji, podejmowane i realizowane zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką, a także działania i decyzje idące „pod prąd” powszechnie obowiązujących reguł i zasad postępowania. Autorami kolejnych publikacji są pracownicy i współpracownicy Grupy Doradczej SIENNA sp. z o.o., która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

Autorką dzisiejszej publikacji jest radca prawny Justyna Jakubasik-Eksmond

                                                                                                                              

Gdzie ta równość?
Zmiana świadczenia pieniężnego wynikającego z kary umownej
na świadczenie niepieniężne w świetle ochrony wykonawców i konkurencji

 

Niejednokrotnie w przypadku powstania po stronie wykonawcy obowiązku zapłaty naliczonej kary umownej na podstawie odpowiednich postanowień umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, korzystniejsze wydaje się zaproponowanie zamawiającemu wykonanie na jego rzecz świadczenia niepieniężnego w zamian za świadczenie pieniężne (karę).

Jednorazowe wyzbycie się środków finansowych, mimo wkalkulowania tego ryzyka w cenę, będzie prowadziło do donioślejszych skutków dla wykonawcy niż wykonanie świadczenia niepieniężnego. Jednak, czy taka zamiana świadczeń będzie nie płynąć z prądem litery prawa?

 

Duch cywilistyki

Zapłata kary umownej jest, zgodnie z art. 483 § 1 Kc, świadczeniem pieniężnym. Występuje wyłącznie pod postacią określonej sumy. „Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)”. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Co na to Pzp?
  • Podsumowanie

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx