http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Poleganie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w ujęciu praktycznym

43

Część trzecia

 

Wyniki kontroli udzielania zamówień publicznych wskazują, że poleganie przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu może być źródłem ryzyka.

 

Weryfikacja wykonawców pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu niewątpliwie ma na celu udzielenie zamówienia takiemu wykonawcy, który daje rękojmię jego należytego wykonania. Jeżeli zatem wykonawca samodzielnie nie potwierdza warunków udziału w postępowaniu, dotyczących: wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia i powołuje się w tym zakresie na zasoby innego podmiotu, musi zapewnić realny udział tego podmiotu w realizacji zamówienia, i to w takim zakresie, do jakiego odnosił się warunek.

 

Przy czym nie chodzi tutaj oczywiście o fikcyjny udział w zamówieniu takiego podmiotu udostępniającego zasoby w celu jedynie wykazania warunków udziału
w postępowaniu i pozyskania kontraktu, ale o faktyczne i bezpośrednie uczestnictwo tego podmiotu w wykonywaniu umowy. Tylko bowiem wówczas wiedza
i doświadczenie, które posiada podmiot trzeci, znajdzie jakiekolwiek przełożenie na prawidłową realizację zamówienia. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • WERYFIKACJA DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY LUB PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY NABYTEGO W REFERENCYJNYM ZADANIU Z INNYMI WYKONAWCAMI
  • OBOWIĄZEK BEZPOŚREDNIEGO UCZESTNICTWA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
  • WYMAGANY ZAKRES BEZPOŚREDNIEGO UCZESTNICTWA INNEGO PODMIOTU  W WYKONYWANIU ROBÓT LUB USŁUG DO REALIZACJI KTÓRYCH TE ZDOLNOŚCI SĄ WYMAGANE
  • KONKLUZJA

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx