http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

82

Ramy prawne, normy i funkcje JEDZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) został wprowadzony Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, zwaną dalej „dyrektywą”. Głównym celem niniejszej dyrektywy było zmniejszenie zakresu obowiązków administracyjnych obciążających zarówno wykonawców jak i zamawiających.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ma za zadanie ograniczenie ilości składanych przez Wykonawców dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 59 tejże dyrektywy na JEDZ składa się oświadczenie wykonawcy stanowiące dowód wstępny na spełnienie zarówno warunków udziału, jak i braku podstaw wykluczenia z postępowania.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym obowiązek stosowania JEDZ dotyczy jedynie postępowań powyżej tzw. progów unijnych. Weryfikacja przez zamawiającego informacji zawartych w JEDZ jest możliwa poprzez podjęcie przez niego określonych działań. W tym celu dyrektywa zakładała utworzenie baz danych, udostępniających dokumenty i zaświadczenia dotyczące poszczególnych wykonawców. W przypadku, gdy dane znajdujące się w bazie byłyby niewystarczające do weryfikacji informacji zawartych w JEDZ, wykonawca miałby obowiązek złożenia odpowiedniej dokumentacji. Wspomniane bazy danych tworzone są niezależnie przez państwa i jest to kwestia indywidualna każdego z nich na jakich zasadach taki system będzie funkcjonował.

Na bazę danych składa się: krajowy rejestr zamówień, elektroniczna kartoteka przedsiębiorstw, elektroniczne repozytorium dokumentów oraz system kwalifikacji wstępnej. W przypadku, gdy dane państwo zaniedba proces wdrożenia tychże systemów elektronicznych, ciężar dodatkowych obowiązków związanych z przedstawieniem dokumentów niezbędnych do weryfikacji spoczywać będzie na wykonawcy. Wszelkie działania związane z przetwarzaniem informacji do baz danych powinny być zgodne z przepisami unijnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Wykonawca ma obowiązek uzupełniając JEDZ wskazać swoje dane identyfikacyjne, za pomocą których zamawiający będzie miał możliwość zweryfikowania podanych przez niego informacji we wskazanej bazie danych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Składanie JEDZ drogą elektroniczną
  • Korygowanie JEDZ

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx