http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w roku 2019

234

W roku 2019 udzielono 141.023 zamówienia (w 2018 r. – 143.881), których wartość wyniosła 198,9 mld zł (w 2018 r. – 202,1 mld zł), co stanowi ok. 8,75% produktu krajowego brutto (PKB) w roku 2019 (szacunek PKB GUS: 2.273,556 mld zł). Wartość rynku zamówień publicznych w 2019 r. (zarówno zamówień udzielanych w procedurach określonych w Pzp, jak i na podstawie wyłączeń z obowiązku stosowania tej ustawy) wyniosła ok. 289,8 mld zł, podczas gdy w 2018 r. było to ok. 307,2 mld zł.

88,97% (88% w 2018 r.) zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano w 8,65% postępowań (w 2018 r. – 9,45%). Roboty budowlane stanowiły 36% (w 2018 r. – 46%), dostawy 31% (w 2018 r. – 30%), a usługi – 33% (w 2018 r. – 24%) wartości udzielonych zamówień.

W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 117 543 (w 2018 r. – 130 586) ogłoszenia o zamówieniach i konkursach oraz 116 245 (w 2018 r. – 123 793) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia lub wyniku konkursu. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polscy zamawiający opublikowali 25 390 ogłoszeń o przetargach i konkursach (24 717 w 2018 r.), co stanowiło 11% wszystkich przetargów ogłoszonych na szczeblu unijnym oraz 42% przetargów ogłoszonych przez nowe kraje członkowskie. Opublikowano także 28 061 (w 2018 r. – 27 552) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu.

Z ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynika, że 97% (w 2018 r. także 97%) zamówień na polskim rynku udzielono przedsiębiorstwom krajowym, a 109 kontraktów (w 2018 r. – 87) na realizację zamówień publicznych za granicą przypadło polskim wykonawcom.

Przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych wyniósł 41 dni (w 2018 r. – 40 dni). W zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania wyniosła 2,42 (w 2018 r. – 2,19).

W 85,38% (w 2018 r. – 85,32%) udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej spośród wszystkich złożonych ofert.

W 28% (w 2018 r. – 25%) wszczętych postępowań o wartościach powyżej progów UE i w 12% (w 2018 r. – 11%) postępowań o wartościach poniżej progów UE cena była jedynym kryterium wyboru oferty.

Na platformie aukcji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzono 78 aukcji (w 2018 r. – 75), osiągając w sumie prawie 39 mln zł oszczędności (w 2018 r. – 23 mln zł) w stosunku do złożonych ofert pisemnych.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 274 kontrole postępowań o zamówienie publiczne (w 2018 r. – 286), z tego: 191 (w 2018 r. – 218) kontroli uprzednich obligatoryjnych (przed zawarciem umowy) oraz 83 kontroli doraźnych (w 2018 r. – 68), w tym 16 kontroli doraźnych z zawiadomień o wszczęciu postępowania w trybie niekonkurencyjnym (w 2018 r. – 17). W 59% (w 2018 r. także 59%) kontroli uprzednich obligatoryjnych zamówień współfinansowanych ze środków UE nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy. W 2019 r. rozpatrzono także 501 wniosków o kontrolę (w 2018 r. – 607).

 

Źródło: „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 roku”, www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx