Stosowanie prawa opcji na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych

54

Część pierwsza

Pojęcie „opcji“, „prawa opcji” czy „klauzuli opcyjnej“ nie zostało zdefiniowane ani w obowiązującym obecnie Prawie zamówień publicznych z 2004 r., ani w nowej ustawie, która wejdzie w życie pierwszego stycznia przyszłego roku. Brak jest również takiej definicji w dyrektywach UE dotyczących zamówień publicznych.

Pojęcie opcji

Europejski Trybunał Sprawiedliwości określił opcję następująco: „W zakresie, w  jakim prawo opcji działa w umowie zawartej przez zamawiającego stanowi klauzulę umożliwiającą zakup dodatkowych ilości za cenę już ustaloną”.

Stanowisko wypracowane przez doktrynę na gruncie Pzp z 2004 r.  wskazuje, że prawo opcji jest przyznanym zamawiającemu uprawnieniem do jednostronnego kształtowania zakresu zamówienia poprzez rozszerzenie zamówienia podstawowego o pewne usługi lub dostawy, które mogą towarzyszyć podstawowemu zamówieniu, a co do których zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie podjął decyzji, czy będzie z nich korzystał. (…)

Anita Elżanowska

 

Poza tym w artykule:

  • Instytucja prawa opcji a przepisy regulujące możliwość zmiany umowy bądź modyfikacji zobowiązania na gruncie dyrektyw oraz Pzp z 2004 r.
  • Instytucja prawa opcji na gruncie nowego Pzp
  • Konieczność określenia okoliczności skorzystania z opcji
  • Konieczność określenia rodzaju opcji

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.