http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Klauzule przeglądowe i waloryzacyjne w umowach na usługi informatyczne

105

Realizacja długoterminowych umów w warunkach zmieniającego się dynamicznie otoczenia jest obarczona istotnym ryzykiem, wynikającym z inflacji, zmian płacy minimalnej, kursów walut, braków kadrowych, zdarzeń losowych i wielu innych czynników, które mogą naruszać ustaloną wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego równowagę ekonomiczną stron kontraktu.

Minimalizacja negatywnych skutków zdarzeń niepożądanych, zarówno przewidywalnych, jak i praktycznie niemożliwych do przewidzenia, która zmniejsza niepewność wykonania zamówienia publicznego, ma zapewnić dobrą i bezpieczną współpracę zamawiających i wykonawców w jego realizacji.

Zagadnienie elastyczności kontraktów zostało w pełni dostrzeżone i znalazło odzwierciedlenie w przepisach nie tylko zezwalających, ale wręcz nakazujących wprowadzenie odpowiednich zmian warunków wykonywania takich umów i wzajemnych zobowiązań zamawiającego i wykonawcy.

 

Uregulowania unijne

W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych wskazano na konieczność nadawania umowom  wszechstronnego charakteru adaptacyjnego. Motyw 109 dyrektywy opisuje możliwość wystąpienia sytuacji, w których zamawiający natrafiają na okoliczności zewnętrzne, których nie mogli przewidzieć w chwili udzielania zamówienia,  zwłaszcza dla takich umów, które są realizowane przez dłuższy czas i wskazuje, że konieczny jest „pewien stopień elastyczności w celu dostosowania umowy do tych okoliczności bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia”.

(…)

 

Poza tym w artykule:

  • Regulacje krajowe
  • Klauzule przeglądowe
  • Różnorodność usług informatycznych
  • Klauzule waloryzacyjne
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx