http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kolejna nowelizacja Prawa zamówień publicznych

39

W dniu 31 sierpnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw RP z dnia 8 lipca 2021 r. pod poz. 1598 ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany w Prawie zamówień publicznych oraz w ustawie o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

 

ZMIANY W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Art. 22 ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw uchyla wyłączenia, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 3 Pzp. Wyłączenia o analogicznej treści, jak uchylone zostały wprowadzone jako dodatkowe punkty w art. 11 ust. 5 (pkt 10 – 12), który dotyczy niestosowania przepisów Pzp do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne.

Ponadto w art. 11 ust. 5 zostały dodane kolejne wyłączenia, tj. pkt 13 i 14. Zgodnie ze znowelizowanym art. 11 ust. 5 pkt 13 i 14, przepisów Pzp nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne:

  • związanych z zastosowaniem rządowych instrumentów stabilizacji finansowej, o których mowa w ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 124, z 2019 r. poz. 1798 oraz z 2021 r. poz. 1598), w szczególności zamówień, których przedmiotem jest:
  1. dokonanie oszacowania określonego w art. 19f ust. 8 tej ustawy,
  2. świadczenie usług doradztwa, w tym doradztwa strategicznego, ekonomiczno-finansowego, podatkowego, prawnego i informatycznego,
  3. powierzenie podmiotowi trzeciemu zarządzania prawami, o których mowa w art. 19b ust. 1 tej ustawy;

 

  • na usługi Banku Gospodarstwa Krajowego, w zakresie zlecenia przez:
  1. ministra właściwego do spraw finansów publicznych spraw i czynności związanych z udzieleniem wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1436 oraz z 2021 r. poz. 1598), lub udzieleniem gwarancji spłaty kredytu refinansowego, o której mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy, w tym związanych z zabezpieczeniem lub obsługą udzielonego wsparcia lub udzielonej gwarancji,
  2. Narodowy Bank Polski spraw i czynności związanych z udzieleniem kredytów, o których mowa w art. 42 i art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027 oraz z 2021 r. poz. 1598), w tym związanych z zabezpieczeniem lub obsługą tych kredytów.

 

Powyższe zmiany weszły w życie w dniu 15 września 2021 r.

W art. 44 ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw wprowadzony został przepis przejściowy, z którego wynika, że:

  • do umów ramowych zawartych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, z uwzględnieniem uchylanego art. 10 ust. 1 pkt 5 lub art. 11 ust. 3 Pzp, przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o BFG stosuje się przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
  • do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie umów ramowych zawartych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, z uwzględnieniem uchylanego art. 10 ust. 1 pkt 5 lub art. 11 ust. 3 Pzp, przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o BFG stosuje się przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

ZMIANY W USTAWIE O PROKURATORII GENERALNEJ RP

Art. 20 ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę w art. 18 ust. 2 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na obniżeniu progu wartości przedmiotu zamówienia z kwoty 100 000 000 zł do 50 000 000 zł, który łączy się z obowiązkiem uzyskania przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa opinii prawnej Prokuratorii Generalnej w przedmiocie wzoru umowy, istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umowy lub projektu umowy dotyczących zamówień udzielanych na podstawie Pzp.

Ponadto w art. 18 ust. 1 tej ustawy o została wprowadzona analogiczna zmiana polegająca na obniżeniu progu wartości czynności prawnej z kwoty 100 000 000 zł do 50 000 000 zł, który łączy się z obowiązkiem uzyskania przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa opinii prawnej Prokuratorii Generalnej o projektach umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa.

Powyższe zmiany wprowadzone do ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Opr. red.

na podst. inf. UZP

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx