http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Waloryzacja umów

260

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadziło obowiązek uwzględniania w umowach, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, postanowień dotyczących zasad waloryzacji wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

 

UWAGI WSTĘPNE

Dyspozycją art. 439 Pzp objęte zostały umowy, których wykonanie – ze względu na ich przedmiot i okres realizacji – wiąże się ze znacznym ryzykiem zmiany wysokości kosztów wykonania zamówienia.

W umowach na dostawy, a także w umowach zawieranych na krótszy okres, zamawiający także ma możliwość zastosowania umownych klauzul waloryzacyjnych, przyjmując jako wytyczne zasady wskazane w art. 439 ust. 2 – 4 Pzp, przy czym zależne jest to wyłącznie od jego decyzji.

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy ma na celu przede wszystkim dostosowanie wynagrodzenia zadeklarowanego w ofercie do zmieniających się warunków rynkowych na etapie realizacji zamówienia. Jak wynika bowiem z treści art. 439 ust. 4 „przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie”.

Dzięki klauzulom waloryzacyjnym minimalizowane jest ryzyko pokrzywdzenia obu stron umowy na skutek zmiany siły nabywczej pieniądza. Stosowanie ich w umowie w sprawie zamówienia publicznego pozwala na zachowanie równowagi ekonomicznej stron umowy w stosunku do stanu na dzień złożenia oferty przez wykonawcę.(…)

 

Poza tym w artykule:

  • TREŚĆ POSTANOWIEŃ WALORYZACYJNYCH

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx