http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kolejne zmiany w przepisach dotyczących zamówień publicznych

56

W grudniu ubiegłego roku uchwalone zostały dwie ustawy dotyczące zamówień publicznych (w tym nowelizacja Pzp), wydane też zostały trzy nowe rozporządzenia dotyczące zamówień na roboty budowlane (omawiamy je obszernie w obecnym numerze Doradcy). Przedstawiamy je poniżej.

 

USTAWY

 1. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 25).

Zmiany polegają na uchyleniu ust. 2 w art. 12 oraz uchyleniu art. 15, stanowiącego delegację ustawową do wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.

Zgodnie z uchylanym art. 12 ust. 2 do udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 (dotyczącego produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi) zamawiający może stosować przepisy ustawy w zakresie określonym dla oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, o której mowa w art. 15. Uchylenie przepisu art. 15 spowodowało, że art. 12 ust. 2 stał się bezprzedmiotowy.

Powyższa ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 20 stycznia 2022 r.

 

 1. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269).

Zmiany dokonane tą ustawą w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych mają wpływ na realizację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem wprowadzają obowiązek zamawiających zapewnienia minimalnych poziomów docelowych udziału niskoemisyjnych i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi, w dwóch okresach: do końca 2025 r. i do końca 2030 r. oraz w zakresie niektórych usług z tym związanych.

Zamówienia, w jakich stosowany jest obowiązek zapewnienia minimalnych udziałów pojazdów nisko i zeroemisyjnych w całkowitej liczbie zamawianych pojazdów zgodnie z art. 68b obejmują:

 • zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, udzielanych na podstawie umowy sprzedaży, leasingu, najmu lub dzierżawy z opcją zakupu pojazdu samochodowego udzielaną przez zamawiającego, jeżeli do udzielenia tych zamówień mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
 • zamówienia, których przedmiotem są usługi w zakresie drogowego publicznego transportu zbiorowego o wartości przekraczającej wartość progową określoną w art. 5 ust. 4[1] rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, z późn. zm.);
 • o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, jeżeli do udzielenia tych zamówień mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, i których przedmiotem są usługi oznaczone następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. UE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.):
 1. CPV 60112000-6, w zakresie publicznego transportu drogowego,
 2. CPV 60130000-8, w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób,
 3. CPV 60140000-1, nieregularny transport osób,
 4. CPV 90511000-2, wywóz odpadów,
 5. CPV 60160000-7, drogowy transport przesyłek pocztowych,
 6. CPV 60161000-4, w zakresie transportu paczek,
 7. CPV 64121100-1, dostarczanie poczty,
 8. CPV 64121200-2, dostarczanie paczek.

Wprowadzony został obowiązek sprawozdawczy. Zgodnie z art. 68c zamawiający, do dnia 31 stycznia każdego roku, przekazują ministrowi właściwemu do spraw transportu informację za poprzedni rok o liczbie i kategoriach pojazdów objętych zamówieniami, o których mowa w art. 68b, w tym o pojazdach elektrycznych, pojazdach napędzanych wodorem oraz pojazdach napędzanych innymi paliwami alternatywnymi.

Pierwsza informacja ma być przekazana do dnia 31 stycznia 2022 r. i obejmować dane za okres od dnia 2 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Z uwagi na krótki czas pomiędzy publikacją ustawy a obowiązkiem złożenia pierwszego sprawozdania, utworzono zakładkę[2] na stronie Ministerstwa Infrastruktury – „Czyste Pojazdy”, która zawiera istotne informacje oraz wzór tabeli sprawozdawczej.

Ustawa weszła w życie z dniem 24 grudnia 2021 r.

 

ROZPORZĄDZENIA

W Dzienniku Ustaw RP ogłoszono trzy nowe rozporządzenia wykonawcze, wydane odpowiednio na podstawie art. 34 ust. 2, art. 82 ust. 4 i art. 103 ust. 4.

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., jednocześnie treść § 11 ust. 1 wskazuje, że do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2022 r. w zakresie ustalenia wartości zamówienia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Dodatkowo warto wskazać, że zgodnie z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia zamawiający, w celu ustalenia wartości zamówienia w przypadku przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wszczętego po dniu 31 grudnia 2021 r., może korzystać odpowiednio z kosztorysu inwestorskiego albo planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, sporządzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w przypadku gdy od ich sporządzenia upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. poz. 2463).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., jednocześnie treść § 4 ust. 1 wskazuje, że w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy dotychczasowe.

Dodatkowo, zgodnie z § 4 ust. 2, w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., lecz przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, które: (1) zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, (2) nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia –  do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., jednocześnie treść § 21 ust. 1 wskazuje, że do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2022 r., w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Dodatkowo, zgodnie z treścią § 21 ust. 2, w celu przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wszczynanego po dniu 31 grudnia 2021 r. zamawiający może korzystać z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub programu funkcjonalno-użytkowego, sporządzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o ile w dacie ich sporządzenia spełniały one wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Opr. Tomasz Krzyżanowski

 

 

[1] Art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007: „O ile nie zabrania tego prawo krajowe, właściwy organ może zadecydować o bezpośrednim udzieleniu zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych: a) w przypadku gdy ich średnia wartość roczna szacowana jest na mniej niż 1 000 000 EUR lub, w przypadku umowy o świadczenie usług publicznych obejmującej usługi publiczne w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego, mniej niż 7 500 000 EUR; lub b) w przypadku gdy dotyczą świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego rocznie w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów lub, w przypadku umowy o świadczenie usług publicznych obejmującej usługi publiczne w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego, mniejszym niż 500 000 kilometrów”.

[2] http://www.gov.pl/infrastruktura/czyste-pojazdy

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx