http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Orzeczenie z wyjątkami od reguły

39

Niemal każda osoba związana z zamówieniami publicznymi zna regułę jednokrotnego wzywania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Podobnie dla większości termin „samooczyszczenie” wiąże się z założenia z inicjatywą wykonawcy uwidocznioną w oświadczeniu wstępnym z art. 125 ust. 1, mającą uchronić go przed wykluczeniem z postępowania.

O ile te reguły są powszechnie respektowane, (przy uwzględnieniu specyfiki określonej sprawy) nie oznacza to, że niewzruszalne. Na przykład w orzeczeniu z dnia 26 sierpnia 2021 r. Krajowej Izby Odwoławczej potwierdziła, że przy uwzględnieniu szczególnych okoliczności związanych z toczącym się postępowaniem, wprowadzenie wyjątków od powyższych reguł może być uprawnionym działaniem zamawiającego.

 

Specyfika sprawy i zarzuty odwołania

Zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków. W postępowaniu oferty złożyło dwóch wykonawców (A i B). Zamawiający w toku badania i oceny ofert nie odrzucił żadnej z nich, a następnie dokonał wyboru oferty wykonawcy A, która otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

W toku etapu badania i oceny ofert (czynności w porządku chronologicznym począwszy od najwcześniejszej):

  • zamawiający wystąpił do wykonawcy A, na podstawie art. 128 ust. 1, o uzupełnienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1, gdyż oświadczenie złożone wraz z ofertą nie zostało podpisane wymaganym podpisem elektronicznym; (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Dwukrotne wezwanie do złożenia oświadczenia
  • Samooczyszczenie z inicjatywy zamawiającego
  • Konkluzja

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx