Konkurs ogłoszony przez Prezesa UZP

52

Na portalu UZP prezes Urzędu zaprosił uczestników systemu zamówień publicznych do aktywnego udziału w procesie upowszechnienia najlepszych praktyk w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz prezentowania pozytywnych, sprawdzonych  praktyk. Jako „pierwsze wyzwanie” zaproponował pozacenowe kryteria oceny ofert, rozumiane jako kryteria odnoszące się do jakości, parametrów technicznych, funkcjonalności, właściwości estetycznych. Jednakże z wyłączeniem tych kryteriów, które odnoszą się do terminu realizacji, terminu rękojmi, gwarancji itp. Kryteria spełniające wymagania ustawowe i przedstawione na portalu oczekiwania Urzędu zostaną opublikowane w Forum Dobrych Praktyk, uruchomionym na stronie internetowej UZP. Regulamin Konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy są dostępne na portalu Urzędu.

źródło: www.uzp.gov.pl