http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Konsekwencje naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień

74

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, związana z naruszeniami przepisów o zamówieniach publicznych, uregulowana jest w przepisie art. 17 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej uondfp). Samo naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych może wynikać z rozmaitych zachowań osób po stronie zamawiającego, które są niezgodne z nakazami lub zakazami wynikającymi z Prawa zamówień publicznych. Efektywność systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych niewątpliwie ma zasadnicze znaczenie dla zabezpieczenia prawidłowości funkcjonowania sytemu zamówień publicznych oraz dla pracy wyspecjalizowanych organów takich jak: Najwyższa Izba Kontroli, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych czy też Regionalne Izby Obrachunkowe, zobowiązanych do składania zawiadomień o okolicznościach wskazujących na naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Jednakże dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu systemu dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dają podstawy do postawienia generalnej tezy, że system ten zawiera liczne luki i słabości. W wielu aspektach jest nieefektywny i dysfunkcyjny z punktu widzenia interesu finansów publicznych. Obecne rozwiązania prawne, zawarte w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2005 r. nie gwarantują należytego przeprowadzenia postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz zdiagnozowania i wykazania naruszeń najistotniejszych z punktu widzenia Pzp, a także ustalenia osób odpowiedzialnych za naruszenia dfp i adekwatnego ich ukarania.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx