http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Korygowanie błędów w ofertach na tle orzecznictwa KIO

43

Treść oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co do zasady, pozostaje niezmienna, z pewnymi wyjątkami wynikającym z Prawa zamówień publicznych. Ustawodawca wprowadził pewne rozwiązania, dzięki którym drobne błędy, pomyłki lub niejasności w treści oferty mogą być poprawiane lub wyjaśniane.

W każdym przypadku granicą dopuszczalnych poprawek oraz wyjaśnień treści oferty jest brak możliwości jej zmiany. Na etapie badania ofert treść oferty nie może zostać zmieniona w celu doprowadzenia jej do zgodności z oczekiwaniami zamawiającego.

 

INSTRUMENTY SŁUŻĄCE KORYGOWANIU
BŁĘDÓW W OFERTACH WYKONAWCÓW

Wyjaśnianie treści oferty

Zamawiający dokonuje badania i oceny ofert w oparciu o wymagania opisane w dokumentach zamówienia, przez które należy rozumieć dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań (art. 7 pkt 3).

Oferty badane są w kontekście m.in. przesłanek odrzucenia określonych w art. 226. W toku badania zamawiający dokonuje analizy treści oferty, czyli treści zobowiązania wykonawcy, pod kątem spełnienia, w szczególności, wymagań zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia określonych na poziomie minimalnym, a także ich podwyższonego poziomu lub dodatkowych cech zaoferowanych bądź innych elementów ocenianych w ramach kryteriów oceny ofert. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • KWESTIE PROCEDURALNE ZWIĄZANE Z POPRAWIANIEM OMYŁEK

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx