http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Krótka historia ćwierćwiecza DORADCY

111

Część czwarta

 

ROK 2014

Tematem Nr 1 były patologie w zamówieniach publicznych. Numer otwierała rozmowa z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem, który powiedział między innymi:

„Do najczęściej występujących nieprawidłowości można zaliczyć na przykład zmowy oferentów, wymianę referencji i gwarancji pomiędzy oferentami, ubieganie się o zamówienie przez podmioty powiązane osobowo i de facto kapitałowo czy odwoływanie się od każdej decyzji zamawiającego co przekłada się na przewlekłość postępowań przetargowych.”

Ponadto o „Granicach niezależności Krajowej Izby Odwoławczej” pisał Mateusz Weber, a o „Konsekwencjach handlu referencjami” Piotr Zatyka.

Nr 2 poświęcony był kontroli zamówień publicznych. W rozmowie z DORADCĄ, zatytułowaną „Najtańsza oferta niesie ze sobą ryzyko” Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk powiedział:

„Oceniając rzeczywistość poprzez pryzmat doświadczeń kontrolnych i szkoleniowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi mogę powiedzieć, że znajomość prawa zamówień publicznych w chwili obecnej jest zdecydowanie wyższa wśród pracowników średniego i podstawowego szczebla samorządu, niż miało to jeszcze miejsce kilka lat temu.”

W temacie numeru o „Kontroli zarządczej w kontekście kontroli finansowej w jednostce samorządu terytorialnego” pisała Krystyna Sawicka, a o „Zamówieniach publicznych jako przedmiotu kontroli regionalnych izb obrachunkowych” Mateusz Winiarz.

W Nr 3 w artykule zatytułowanym „Potrzeba nowego zdefiniowania systemu zamówień publicznych” Paweł Przychodzeń, Mariusz Kuźma i Jacek Jerka pisali: „system stał się mniej wydolny. Jest obarczony poważnym ryzykiem uzyskiwania rozwiązań niedoskonałych, a co się z tym wiąże, nie daje gwarancji płynnego wprowadzania w krwioobieg gospodarczy środków publicznych, w tym pochodzących w UE. Fiasko wielu dużych projektów infrastrukturalnych, wspomniane bankructwa, połajanki ze strony instytucji europejskich to tylko niektóre z argumentów potwierdzających smutną diagnozę.” Ponadto o „Neutralności technologicznej w informatyce” pisał Grzegorz Bliźniuk, a oPilniej potrzebie kontroli kontroli” w rubryce „Obserwacje” Andrzej Banaś.

W Nr 4 pisaliśmy o Wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającym, że wysokość opłaty od skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej jest niekonstytucyjna, a także o nowych progach wprowadzonych do Pzp. Andrzej J. Laskowski opublikował artykuł „Nowe progi oraz ich konsekwencje”, Ryszard Szostak pisał o „Udzielaniu drobnych zamówień wyłączonych spod przepisów Pzp”, a Mariusz Janik przedstawił oceny uczestników systemu zamówień publicznych dotyczące nowych progów.

Nr 5 poświęcony był zamówieniom w nauce i kulturze po nowelizacji Pzp, dotyczącej tego obszaru. Otwierała go rozmowa z Dyrektorem Teatru Wielkiego Waldemarem Dąbrowskim, zatytułowana „Dobre wieści dla całego świata kultury”. Ponadto artykuł pt. „Nowe zamówienia dla nauki – pierwszy krok reformy” opublikował Michał Żukowski, o „Nowych wyłączeniach stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych” pisała Małgorzata Stachowiak, a o „Stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych” – Ilona Zalewska. Nr 6 poświęcony był nowym dyrektywom europejskim. O „Nowej dyrektywie klasycznej” pisał Włodzimierz Dzierżanowski, o „Nowych trybach w zamówieniach sektorowych” Małgorzata Kartasiewicz, a o „Nowych dyrektywach z punktu widzenia przedsiębiorcy” Marek Kowalski.

Tematem Nr 7 były warunki udziału w postępowaniu. O „Opisie warunku wiedzy i doświadczenia na przykładzie orzecznictwa” pisała Małgorzata Stręciwilk, o proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu w stosunku do przedmiotu zamówienia” Władysław Iwaniec, a o „Podniesieniu efektywności zamówień publicznych” Grzegorz Lang. W Nr 8 przedstawiliśmy Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w roku 2013. Komentarz do Sprawozdania przedstawił Paweł Przychodzeń, a o „Wnioskach i rekomendacjach” zawartych w Sprawozdaniu pisał Włodzimierz Dzierżanowski. Nr 9 poświęcony był kolejnej nowelizacji Pzp. Otwierała go rozmowa z posłanką M.M. Janyską, przewodniczącą Podkomisji ds. nowelizacji Pzp, zatytułowana „Zamówienia będą upraszczane”. Ponadto o „Umowach w sprawie zamówień publicznych po nowelizacji” pisał Jarosław Jerzykowski, a o „Rażąco niskiej cenie” Władysław Iwaniec.

W Nr 10 o „Udzielaniu zamówień publicznych na systemy informatyczne” pisała Irena Skubiszak-Kalinowska, o „Specyfice zamówień na systemy informatyczne” Piotr Zatyka, a o „Statusie podwykonawców w Prawie zamówień publicznych” Przemysław Gogojewicz. Nr 11 poświęcony był orzecznictwu sądów okręgowych. Otwierała go rozmowa z sędzią SO Wiktorem Piberem, Przewodniczącym XXIII Wydziały Gospodarczego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie, zatytułowana „Odpowiedni model postępowania”. Ponadto o „Skutkach upływu terminu związania ofertą w orzecznictwie sądów okręgowych” pisał Jarosław Jerzykowski, a o  „Modernizacji Stadionu Śląskiego” Radosław Pruszowski. Tematem Nr 12 było dwudziestolecie systemu zamówień publicznych. Z tej okazji wypowiedzi DORADCY udzielił wicepremier Janusz Piechociński, w której stwierdził między innymi:

„Budowa systemu nigdy nie będzie zakończona, bowiem tak jak zmieniają się uwarunkowania społeczne i gospodarcze, tak będą musiały zmieniać się przepisy regulujące funkcjonowanie zamówień publicznych. Wszystkim uczestnikom tego systemu dziękuję za ich dotychczasową pracę. Przede wszystkim jednak życzę siły i wytrwałości w doskonaleniu tego wspólnego dzieła przez następne lata.”

W związku z dwudziestoleciem wypowiedzieli się także” Adam Szejnfeld, Krzysztof Janik oraz pierwszy Prezes UZP Józef Żuk. W artykule zatytułowanym „Dwadzieścia lat później” Tomasz Czajkowski napisał:

„Wbrew pozorom, wprowadzanie nowych zasad, które miały obowiązywać przy zakupach dokonywanych ze środków publicznych, nie było ani proste, ani łatwe. Mało komu podobały się sztywne, sformalizowane rygory, często postrzegane jako zbędna biurokracja oraz przerost formy nad treścią.”

 

ROK 2015

Nr 1 poświęcony był podstawom systemu zamówień publicznych. O „Źródłach prawa zamówień publicznych” pisał Włodzimierz Dzierżanowski, o „Przygotowaniu postępowania” Tomasz Czajkowski, a o tym,  „Czy system zamówień publicznych jeszcze istnieje” Jacek Kaczmarczyk. Ponadto o dwudziestoleciu systemu zamówień publicznych wypowiedzieli się: Janusz Dolecki, Aldona Kowalczyk, Paweł Przychodzeń, Olgierd Sielewicz i Ewa Boryczko.  W Nr 2 o „Szacowaniu wartości zamówienia” pisał Władysław Iwaniec, o „Wpływie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na umowy w sprawach zamówień publicznych” Jarosław Jerzykowski, a „O koncepcji wdrażania nowych dyrektyw” Jacek Kaczmarczyk. Nr 3 poświęcony był podstawom uzyskiwania zamówień. O „Warunkach udziału w postępowaniu obowiązujących wykonawców” pisał Andrzej Banaś, o „Zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa w przepisach Prawa zamówień publicznych” Jarosław Jerzykowski, a o „Prawie autorskim w zamówieniach publicznych” Przemysław Gogojewicz. Przedstawiliśmy także „Ocenę funkcjonowania rynku zamówień publicznych po nowelizacji Pzp” Konfederacji Lewiatan.

W Nr 4 przedstawiliśmy rządowy projekt nowego Prawa zamówień publicznych oraz przebieg dyskusji redakcyjnej, dotyczącej tego projektu. Ponadto opublikowaliśmy relację z konferencji naukowej nt. „Wpływu prawa europejskiego na polskie zamówienia publiczne” zorganizowanej na Uczelni  Łazarskiego oraz z  Konferencji Fundacji Republikańskiej pt. „Jak lepiej, efektywnie i transparentnie wydatkować środki nowej perspektywy budżetowej UE.” W Nr 5 poświęcony był kontroli w zamówieniach publicznych. Artykuł „Problem kontroli – stan obecny i przyszłość” opublikował Andrzej Banaś, a  Mariusz Kuźma pt. „Propozycje dotyczące kontroli w projekcie Prawa zamówień publicznych”. Ponadto o „Kazusie zamówienia na obsługę prawną” pisał Arnold Pustkowski, a o „Waloryzacji umów długoterminowych” Marek Kowalski. W Nr 6 o „Nowych  dyrektywach dotyczących zamówień publicznych” pisał Włodzimierz Dzierżanowski, „O urzędowej koncepcji nowego prawa zamówień publicznych – krytycznie” Ryszard Szostak, o „Wpływie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kształtowanie się regulacji prawnych w dziedzinie zamówień publicznych” Aleksandra Sołtysińska, a „Regulacjach dotyczących podwykonawstwa w przepisach unijnych i ustawodawstwie krajowym” Magdalena Bielikow-Kucharska.

Nr 7 otwierała rozmowa z Magdaleną Grabarczyk, wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej, zatytułowana „Prawny status członków KIO oraz niezależność Izby”.  Dalej prezentowaliśmy „Stanowisko Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej wobec projektu ustawy Prawo zamówień publicznych” oraz „Stanowisko środowiska budowlanego”, które przedstawił Aleksander Krupa. Ponadto Zrinka Perčić pisała o „Elastyczności w realizacji zamówień”, a Dariusz Koba o „Kryteriach oceny ofert”. W Nr 8 opublikowaliśmy najważniejsze fragmenty „Sprawozdania Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 roku” oraz „Informacji o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2014 roku”. Do treści Sprawozdania odnieśli się Dariusz Koba i Piotr Zatyka. Ponadto przedstawiliśmy „Stanowisko Związku Pracodawców Business Centre Club w sprawie projektu nowelizacji ustawy  Prawo zamówień publicznych” oraz „Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej” do tego projektu. Nr 9 poświęcony był klauzulom społecznym w zamówieniach publicznych. Opublikowaliśmy „Zalecenia Rady Ministrów w sprawie stosowania klauzul społecznych”, Zrinka Percić pisała „Jak rozumieć i jak stosować klauzule społeczne”, Wojciech Adamczyk o „Zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę”, a  Daria Świerblewska o „Zamówieniach publicznych w kontekście ochrony podstawowych praw człowieka w miejscu pracy”.

Tematem Nr 10 były kierunki modernizacji Prawa zamówień publicznych. O „Toku czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych” pisał Ryszard Szostak, o „Statusie prawnym Krajowej Izby Odwoławczej w nowym ujęciu” Małgorzata Stręciwilk, a o „Zaskarżaniu przez beneficjentów środków europejskich uchybień popełnianych przez instytucje zarządzające lub pośredniczące” Monika Ziółkowska. W Nr 11 o „Prawnej ochronie aktywów informacyjnych przedsiębiorstwa” pisał Marek Ryszkowski, o „Tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie przeglądu orzecznictwa za lata 2012 – 2015” Tomasz Cygan, o „Wyjątkowych kryteriach podmiotowych przy udzielaniu zamówień publicznych” Janusz Dolecki, a o „Skutecznej weryfikacji potencjału deklarowanego przez osobę wspierającą wykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne” Włodzimierz Dzierżanowski. Tematem Nr 12 była odpowiedzialność kierownika zamawiającego. O „Odpowiedzialności za nieprawidłowości w procesie przygotowania i udzielania zamówienia” pisał Władysław Iwaniec, o „Zakresie odpowiedzialności kierownika zamawiającego oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu” Radosław Pruszowski, a o „Odpowiedzialności karnej, cywilnej i finansowej” Mariusz Kuźma. W felietonie zatytułowanym „Druga strona odpowiedzialności” Redaktor Naczelny pisał:

„Wielość i różnorodność kontroli, częsta niespójność przepisów i niejednolitość w ich interpretowaniu, a nade wszystko towarzysząca postępowaniom o zamówienia publiczne atmosfera podejrzliwości stawia kierowników zamawiających przed niezwykle trudnym wyborem: na wszelkie możliwe sposoby „zabezpieczać się” przed odpowiedzialnością, czy postępować odpowiedzialnie. Wybrać bezpieczny oportunizm, czy ryzykowny często racjonalizm.”

 

ROK 2016

Nr 1 poświęcony był zamówieniom In-house. Otwierała go rozmowa z Pawłem Przychodzeniem, Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych KPRM, zatytułowana „Efektywność usług i realne oszczędności”. Omówiliśmy „Zamówienia in-house w przepisach nowej dyrektywy klasycznej oraz w projekcie nowelizacji Pzp”, a ponadto o „Zamówieniach in-house w nowych dyrektywach” pisał Artur Kawik, o „Zamówieniach in-house na tle nowych rozwiązań normatywnych” Henryk Nowicki, a o „Udzielaniu zamówień in-house na gruncie nowej dyrektywy klasycznej (art. 12 ust. 1)” Andrzej Czerniak.

W Nr 2 zamieściliśmy rozmowę z nowo powołaną Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzatą Stręciwilk, zatytułowaną „Dobrze służyć rynkowi zamówień publicznych”, podczas której powiedziała miedzy innymi:

„będę starała się dobrze realizować misję Urzędu, jaką jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania zamówień publicznych oraz zapewnienie przedsiębiorcom niedyskryminującego dostępu do zamówień. Ogromnie też liczę na nowe otwarcie i kredyt zaufania dla Urzędu całego środowiska zamówień publicznych. Mam nadzieję osiągnąć powyższe zamierzenia dzięki współpracy i dialogowi ze wszystkimi, dla których sprawne funkcjonowanie systemu zamówień  publicznych w Polsce jest ważne. Będę się również starała przekonywać do tego, aby przywrócić dotychczasową, należną pozycję Urzędu w procesie tworzenia regulacji prawnych w zakresie zamówień publicznych”.

Ponadto o „Monitoringu i analizie rynku zamówień publicznych” pisał Tomasz Czajkowski, o „Przydatności analizy rynku zamówień publicznych” Marcin Tumanow, a o tym, „Jak zdobyć wiedzę o rynku zamówień publicznych na skróty” Tomasz Włodarski

W Nr 3 o „Konstrukcji umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych” pisała Ewa Wiktorowska. o „Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych” Jacek Lachner i Michał Łuc, a o „Przetargowym obowiązku zawarcia umowy o zamówienie publiczne w nowym ujęciu” Ryszard Szostak.

Nr 4 poświęcony był nowelizacji Pzp implementującej nowe dyrektywy. Przedstawiliśmy rządowy projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych, Komunikat dotyczący obowiązywania dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE  z dnia 26 lutego 2014 roku oraz Komunikat dotyczący stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. „Przegląd projektowanych zmian w Prawie zamówień publicznych” przedstawił Ryszard Szostak. Nr 5, podobnie jak Nr 4, poświęcony był nowelizacji implementującej dyrektywy. Przedstawiliśmy i omówiliśmy uchwaloną nowelizację, do której odniósł się Janusz Dolecki w artykule „Kilka uwag w sprawach istotnych”. Ponadto o „Nienależytym wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego” pisała Agnieszka Wiśniewska-Celmer, a o „Katalogach elektronicznych jako nowym sposobie kontraktowania” Grzegorz Wicik. W Nr 6 zamieściliśmy „Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej” w sprawie nowelizacji Pzp, a ponadto o „Zmianach dotyczących utajniania informacji i dokumentów” pisała Agnieszka Gilowska, o „Statusie drobnych zamówień trans granicznych w ramach  glosy do wyroku TSUE” Anna Szymańska, o „Weryfikacji podwykonawców” Włodzimierz Dzierżanowski, a o „Konsekwencjach błędnego tłumaczenia dyrektyw” Janusz Dolecki.

Nr 7 poświęcony był nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Otwierała go rozmowa z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariuszem Haładyjem, zatytułowana „Nowelizacja trudna, ale konieczna” oraz z Prezes UZP Małgorzatą Stręciwilk, zatytułowana „Czas na dobre wdrożenie nowych przepisów”. Mariusz Haładyj powiedział między innymi:

„Nowelizacja realizuje dwa cele. Pierwszy to oczywiście wdrożenie do naszego prawa unijnych dyrektyw. Drugi cel to pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument polityki gospodarczej i społecznej. Czyli w praktyce chodzi o to, aby państwo było inteligentnym zamawiającym, który nie tylko chce wybrać najkorzystniejszą ofertę, ale przez to także wspiera rozwój przedsiębiorstw, w tym ułatwia małym i średnim firmom udział w przetargach oraz promuje innowacyjność i stabilne miejsca pracy”.

Zamieściliśmy także wypowiedź Zygmunta Frankiewicza, prezesa Związku Miast Polskich zatytułowaną „Niezadowalający kompromis” a ponadto o „Zmianach w zamówieniach sektorowych” pisały Aldona Kowalczyk i Anna Szymańska, a o „Zamówieniach in-house” Wojciech Hartung.

W Nr 8 zamieściliśmy fragmenty Sprawozdania Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 roku oraz wypowiedź Prezes UZP Małgorzaty Stręciwilk zatytułowaną „Szeroka i kompleksowa analiza systemu”. Do treści Sprawozdania odnieśli się Andrzej Józef Laskowski i Piotr Zatyka, a o „Wskazaniu oznakowania w określeniu przedmiotu zamówienia” pisał Jarosław Balcewicz. W Nr 9 pisaliśmy o nowych aktach wykonawczych. Między innymi o „Nowym rozporządzeniu w sprawie dokumentów” pisał Dariusz Koba, a o „Protokole i ogłoszeniu” Piotr Zatyka.

W Nr 10 o „Nowej ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi w systemie zamówień publicznych” pisał Grzegorz Lang, a o „Wartość umowy koncesji” Ewa Wiktorowska. Ponadto przedstawiliśmy „Kolejne zmiany w przepisach Prawa zamówień publicznych” oraz „Decyzję Komisji Europejskiej w sprawie stosowania art. 34 i art. 35 dyrektywy sektorowej”. Tematem Nr 11 były klauzule społeczne. Przedstawiliśmy wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2015 r., a ponadto o „Klauzulach społecznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych” pisał Dariusz Koba, a o „Klauzulach społecznych w teorii i w praktyce” Piotr Zatyka. Nr 12 poświęcony był informatyzacji zamówień publicznych. O „Wzorcowych klauzulach w umowach IT” pisali Xawery Konarski i Agnieszka Wachowska, a o „Nowej odsłonie aukcji elektronicznej” Agnieszka Matusiak i Mateusz Kordowina. Ponadto zaprezentowaliśmy „Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ”. W felietonie wstępnym, zatytułowanym „Potrzeba czy konieczność” Tomasz Czajkowski pisał:

„wdrożenie kompleksowych rozwiązań, informatyzujących system zamówień publicznych, już dawno przestało być jedynie potrzebą, bowiem jest nie cierpiącą zwłoki koniecznością.”

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx