Budowanie klauzuli zmiany umowy według metody szczegółowej oraz koszykowej

54

Przy budowaniu klauzuli waloryzacyjnej nie zawsze wybór metody uproszczonej jest najwłaściwszy. Gdy przedmiot zamówienia składa się z kilku odmiennych rodzajowo części, takich jak np. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, budowa i utrzymanie obiektu budowlanego, dokumentacja projektowa i nadzór autorski, stosowanie jednego wskaźnika zmian cen jest nieuzasadnione i nie ma podstaw ekonomicznych.

Podobny problem może dotyczyć umów, których przedmiotem są roboty budowlane, w takim przypadku podział przedmiotu zamówienia będzie się odnosił odmiennie do waloryzowanych różnych obiektów budowlanych, elementów scalonych w tych obiektach budowlanych, rodzajów robót lub nawet pozycji w kosztorysie ofertowym w przypadku umów z wynagrodzeniem kosztorysowym. Im niższy poziom scalenia, tym formuła arytmetyczna jest bardziej skomplikowana i pracochłonna przy jej zastosowaniu, ale dokładniej odzwierciedla zmiany rynkowe. (…)

Poza tym w artykule:

  • BUDOWANIE KLAUZULI WEDŁUG METODY SZCZEGÓŁOWEJ

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.