Kryteria jakościowe w zamówieniach publicznych

46

Stosowanie kryteriów jakościowych umożliwia zamawiającemu osiągnięcie celu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Kryteria odnoszące się do jakości przedmiotu zamówienia powinny być stosowane komplementarnie z innymi kryteriami. Część wymagań związanych z oczekiwaną jakością przedmiotu zamówienia można – obok kryteriów oceny oferty – ująć w opisie przedmiotu zamówienia jako warunki brzegowe.