Kryteria oceny ofert

47

W postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych, w których oferty podlegały ocenie według ceny oraz dodatkowych kryteriów, w roku 2012 zamawiający stosowali średnio 3,53 kryterium oceny ofert.