http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Prawidłowość dokumentu wadialnego Część druga

35

Weryfikacja poprawności wniesionego wadium odbywa się w toku badania wszystkich złożonych ofert, a przed ich oceną w oparciu o przyjęte przez zamawiającego kryteria. Czynność ta ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości prowadzonego postępowania, gdyż oferty podlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1  nie mogą być poddawane ocenie.

W poprzednim stanie prawnym obowiązkiem zamawiającego było żądanie wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia była równa lub przekraczała progi unijne. Natomiast obecnie obowiązujące przepisy stanowią o uprawnieniu zamawiającego do zastrzeżenia obowiązku wniesienia wadium przez wykonawcę – niezależnie od wartości zamówienia.

Tym samym to zamawiający podejmuje decyzję, czy żądanie wadium w postępowaniach prowadzonych zarówno w procedurze krajowej, jak i unijnej, jest uzasadnione z jego punktu widzenia, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości.

W przypadku postępowań, w których zamawiający skorzystał ze swojego uprawnienia i żądał wniesienia wadium, odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 podlega oferta złożona przez wykonawcę, który:

1) nie wniósł wadium lub

2) wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub

3) nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub

4) złożył wniosek o zwrot wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty
w sytuacji, gdy jego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • BADANIE POPRAWNOŚCI WNIESIONEGO WADIUM
  • USTANOWIENIE WADIUM, A JEGO WNIESIENIE
  • PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO WNIESIENIA WADIUM
  • ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANTA
  • TERMIN OBOWIĄZYWANIA WADIUM ORAZ TERMIN NA ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA O JEGO WYPŁATĘ
  • DOKUMENT GWARANCJI WADIALNEJ ZŁOŻONY PRZEZ KONSORCJUM
  • NIEDOPUSZCZALNOŚĆ KONWALIDOWANIA DOKUMENTU WADIUM

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx