Nieprawidłowości w opisie warunków udziału w postępowaniu

41

 

Powiązane artykuły

Z postępowania przetargowego nie można wyłączać określonej kategorii wykonawców bez uzasadnionej przyczyny. Jeśli tak się dzieje, postępowanie ma charakter dyskryminacyjny. Podstawowymobowiązkiem zamawiającego jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców (art. 7 ust. 1).  Dla poszanowania tych fundamentalnych zasad szczególnie ważna jest konkretyzacja warunków udziału w postępowaniu, co następuje na etapie jego przygotowania. Najprościej rzecz ujmując, warunki udziału w postępowaniu powinny być sformułowane w ten sposób, żeby z jednej strony nie utrudniały uczciwej konkurencji, z drugiej zaś dawały wykonawcom pewność, co do jednoznacznej ich interpretacji przez zamawiającego podczas oceny ich spełnienia. Opis warunków udziału w postępowaniu służy zamawiającemu nie tylko do weryfikacji kręgu wykonawców, a tym samym wyeliminowaniu ryzyka nienależytego wykonania zamówienia, ale pozwala także samym wykonawcom na ocenę własnych możliwości już na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do konkretnego postępowania oraz na kontrolę prawidłowości działań zamawiającego w zakresie oceny spełniania warunków w toku badania ofert. W praktyce jednak opisanie warunków udziału w postępowaniu okazuje się bardzo trudne. Często niemożliwe jest całkowite wyzbycie się „czynnika subiektywnego” przy formułowaniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w niektórych przypadkach konkretyzują je zatem tak, że pozostają w oderwaniu od warunków, które istotnie powinien spełniać wykonawca zdolny do wykonania zamówienia. Na podstawie codziennej praktyki w zakresie kontroli zamówień publicznychpodejmę próbę przybliżenia nieprawidłowości w zakresie konkretyzacji warunków udziału w postępowaniu, które najczęściej popełniają zamawiający oraz wskażę, kto ponosi odpowiedzialność z tego tytułu w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych.