http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NOWE OZNAKOWANIE POMIARU PRĘDKOŚCI

45

Ministerstwo Infrastruktury, wycho­dząc naprzeciw oczekiwaniom kie­rowców, opracowało nowe znaki in­formujące o odcinkowym pomiarze prędkości. Zmiana przepisów rozpo­rządzenia w sprawie znaków i sy­gnałów drogowych oraz rozporzą­dzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ma na celu rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punk­towego. Nowy znak D-51a „automa­tyczna kontrola średniej prędkości” będzie wskazywał fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem pręd­kości, natomiast znak D -5 lb „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” koniec tego odcinka. Po­nadto na znaku D-51a umieszczana będzie miniatura znaku B-33, wska­zująca dopuszczalną prędkość jazdy na odcinku objętym pomiarem. Pro­jekty nowelizacji: rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogo­wych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicz­nych dla znaków i sygnałów drogo­wych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zostały skierowane do konsultacji publicz­nych oraz uzgodnień międzyresorto­wych. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku ustaw.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx