http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

POWIATOWE URZĘDY PRACY PO KONTROLI NIK

65

Pomimo spadku bezrobocia i coraz mniejszej liczby bezrobotnych reje­strowanych w urzędach pracy, insty­tucje te zatrudniały wciąż tyle samo osób — wynika z kontroli NIK. Izba zwróciła też uwagę, że PUP-y nie promowały nowych form aktywiza­cji i nie analizowały ich skuteczno­ści. Większość bezrobotnych i praco­dawców woli korzystać z dotychcza­sowych form aktywizacji takich jak staże, szkolenia czy prace interwen­cyjne, mimo że w wielu przypadkach nie gwarantują one trwałego zatrud­nienia. Z kolei nowe formy aktywi­zacji zawodowej, choć dają szanse na stałą pracę, nie cieszą się dużym za­interesowaniem. Urzędy pracy na bony na zasiedlenie, bony stażowe czy zatrudnieniowe wydały w latach 2014-2017 zaledwie 5 procent środ­ków przewidzianych na mobilizację bezrobotnych. W latach 2014-2017 w Polsce, jak i w Unii Europejskiej odnotowano znaczny spadek pozio­mu bezrobocia. Jednocześnie wzra­stały wydatki na aktywizację bezro­botnych. W 2014 r. na promocję za­trudnienia w Polsce przeznaczono ponad 3,6 mld zł, a w 2017 r. już pra­wie 4,5 mld zł. Jedną z przyczyn podjęcia kontroli były wyniki wcze­śniejszych kontroli NIK w zakresie aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia. Wskazywały one przede wszystkim na problem z trwałością zatrudnienia. Większość bezrobotnych, którzy skorzystali z różnych form aktywizacji, nie znaj­dowała potem stałej pracy. Powiato­we urzędy pracy wykazywały co prawda wysokie wskaźniki efektyw­ności zatrudnieniowej, jednak w ocenie NIK były one zawyżone.

źródło: www.nik.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx