NOWELIZACJA KODEKSU WYBORCZEGO

37

W Dzienniku Ustaw pod poz. 273 ogłoszona została ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy —Kodeks wyborczy, przywracająca jedną komisję wyborczą we wszyst­kich wyborach, z wyjątkiem wy­borów samorządowych. Wskutek nowelizacji, prawo wybieralności w wyborach na wójta nie będzie przysługiwało osobie skazanej pra­womocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśl­ne przestępstwo skarbowe. Zgodnie z art. 4 ustawy, przepis zaostrzający warunki karalności wobec kandyda­tów na wójtów, jak również osób sprawujących ten urząd — nie będzie dotyczyć skazania prawomocnym wyrokiem przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli skazanie obej­mowało karę inną niż pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wprowadzony został jednolity ter­min (30 dni przed dniem wyborów) na zgłoszenie kandydatów na człon­ków obwodowych komisji we wszystkich rodzajach wyborów oraz umożliwienie wyborcom, zgłaszania komisarzowi, swoich kandydatur na członków obwodowej komisji wy­borczej w przypadku, gdy nie obsa­dzono ustawowego lub minimalne­go składu komisji. Ograniczony zo­stał zakaz powołania na urzędnika wyborczego wykonującego zadania na terenie danej gminy tylko do osób, które są zatrudnione w samo­rządowym sektorze publicznym da­nej gminy. Dotychczas zakaz doty­czył wszystkich osób zatrudnionych na obszarze danej gminy oraz osób ujętych w stałym rejestrze wyborców w danej gminie. Nowe przepisy już obowiązują.

źródło: serwis samorządowy PAP