Nowe podejście do problemu jakości

39

Analizując dostawy mebli biurowych większość zamawiających przyjmuje cenę jako jedyne kryterium oceny ofert uważając, iż jakość mebli zagwarantowana będzie poprzez odpowiednie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Jednakże, przy takim podejściu wybór oferty najtańszej nie oznacza wyboru oferty o lepszej jakości. Oferta droższa może, i tak jest zazwyczaj, przedstawiać produkt o wyższej jakości. W postępowaniu, gdzie zamawiający ocenia oferty tylko w oparciu o kryterium ceny, nie ma możliwości „premiowania” jakości. Stąd, chcąc stworzyć możliwość przyznawania punktów z tytułu jakości, musi ustalić oprócz ceny jeszcze inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, np. właśnie kryterium jakości, o którym ustawodawca pisze w art. 91 ust. 2. Dlaczego nie są ustalane kryteria inne niż cena? Może z przyzwyczajenia do tego kryterium, może z wygody, może z obawy przed odwołaniami, a może z obawy przed kontrolującymi. Jednakże, jeśli zamawiający chce kupić lepszy jakościowo produkt, musi zmienić swoje podejście do zamówień publicznych na nowe, premiujące jakość.