Nowe spojrzenie na polski system zamówień publicznych

61

Od wielu lat występują liczne problemy interpretacyjne dotyczące Prawa zamówień publicznych. Ustawodawca przez wiele lat obowiązywania przepisów regulujących przepływ pieniędzy z sektora publicznego do prywatnego nie podjął próby zmiany modelu funkcjonowania tego system na płaszczyźnie zamawiający-wykonawca. Również kolejna duża zmiana wchodząca w życie 1 stycznia 2021r. utrzymuje status quo w tym zakresie.

 

Uwagi wprowadzające

Przedstawiam poniżej alternatywny model wydatkowania środków publicznych, który w znacznym stopniu uszczelniłby system zamówień publicznych, zunifikowałby znaczenie rozproszonych zamawiających, przez co dałby im możliwość skuteczniejszego realizowania ustawowych założeń.

Zaproponowane zmiany mają realny charakter postulatów de lege ferenda, a sam artykuł ma charakter teoretyczny, jednakże bazuje na konkretnych i realnych danych dających możliwość wyciągnięcia wniosków pod prace nad wskazanym zagadnieniem.

Problemy przedstawione zostały w sposób wybiórczy z uwagi na ich obszerny charakter oraz wielopłaszczyznowość. Głównymi argumentami przemawiającym za tego typu rozwiązaniami są przede wszystkim zwiększenie jakości w udzielaniu zamówień publicznych i uzyskanie przy tym dużych oszczędności dla sektora publicznego. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Ogólny opis modelu funkcjonowania polskiego systemu zamówień publicznych
  • Postulaty de lege ferenda
  • Nowy model funkcjonowania systemu
  • Uwagi końcowe

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.