Nowy komentarz do zamówień sektorowych

35

Zastosowany układ opracowania, typowy dla komentarzy prawniczych, odzwierciedla ustawową systematykę problematyki. W pierwszej kolejności przedstawiono szczegółowo podmiotowy zakres zamówień sektorowych z uwzględnieniem unormowania zawartego w art. 3 ust. 1 pkt 3 – 4 Pzp, przy wykorzystaniu obfitego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ustalenia w tej materii są doniosłe, przede wszystkim z punktu widzenia linii demarkacyjnej pomiędzy warunkami udzielania zamówień sektorowych a surowszymi wymaganiami przewidzianymi dla zamówień udzielanych na zasadach ogólnych. Interesująco przedstawiają się zwłaszcza rozważania na temat prywatnych zamawiających zobligowanych do przestrzegania reżimu prawa zamówień publicznych z uwagi na prowadzoną na zasadzie wyłączności działalność koncesjonowaną lub inną działalność objętą prawami wyłącznymi.