Ocena ofert przez pryzmat rażąco niskiej ceny

46

Niewątpliwie stosowanie Prawa zamówień publicznych służy ochronie rynku, który powinien być zorganizowany przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich uczestniczących w nim podmiotów. Rynkowa konfrontacja towarów i usług oferowanych przez przedsiębiorców powoduje m.in. obniżenie kosztów budowy i utrzymania infrastruktury, podwyższenie jakości usług publicznych, oraz tempa modernizacji i wzrostu produktywności całej krajowej gospodarki. Zróżnicowanie cen ofert w postępowaniu jest pochodną ogólnej sytuacji rynkowej oraz istniejącej konkurencji między wykonawcami w danej branży rzutującej również na to, na ile są oni skłonni obniżyć marżę zysku, aby uzyskać zamówienie. Swoboda ustalania ceny jest zatem jednym z instrumentów konkurencji rynkowej i zamawiający nie może bez podstawy prawnej wkraczać w tę sferę. Ryzyko gospodarcze pozostawić należy po stronie wykonawcy, który dokonując kalkulacji ceny oferty w oparciu o pewne założenia zobowiązany będzie za wskazaną cenę ofertową zrealizować przedmiot zamówienia.