http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

OCENA POLSKIEGO RYNKU PPP

47

Jaka jest diagnoza polskiego rynku partnerstwa publiczno-prywatne- go? Zgodnie z „Raportem z bada­nia rynku PPP wśród przedsiębior­ców – firm doradczych i instytucji finansowych”, powstałym w ra­mach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywat­ne”, rodzimy rynek PPP charak­teryzuje przede wszystkim duża liczba małych projektów oraz ich realizacja w oparciu o umowę kon­cesji (66 proc. ogłoszeń i 67 proc. zawartych umów). Wśród najważ­niejszych barier dla rozwoju rynku PPP w Polsce eksperci wymienili m.in. niewielką liczbę dobrych praktyk projektowych realizowa­nych w tej formule, brak umiejętności dostosowania projektów do realiów gospodarczych – zbyt opty­mistyczne kalkulacje dotyczące po­pytu na usługi oraz nieuzasadnio­ne przekonanie o zainteresowaniu przedsiębiorców przedsięwzięciem PPP przy jednoczesnym obciążeniu strony prywatnej wszystkimi ry­zykami. Pomimo licznych barier, prognozy stawiane przez eksper­tów są optymistyczne – przewidu­ją wzrost rynku PPP za pięć lat do 30-40 podpisanych umów rocznie. Z badania wynika, iż rozwojowi formuły PPP w Polsce będą sprzy­jały przede wszystkim czynniki zewnętrzne – kryzys finansów pu­blicznych, zasady wydatkowania środków z perspektywy unijnej 2014-2020 oraz brak możliwości finansowania wszystkich inwesty­cji ze środków publicznych. Sekto­ry gospodarki, w których eksperci wskazują największy potencjał do realizacji projektów PPP, to: gospo­darka odpadami, infrastruktura drogowa, ochrona zdrowia, par­kingi i energia (w tym również energia odnawialna). Cały raport dostępny jest na stronie PARP.

Powiązane artykuły

Źródło: www.parp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx