http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Ograniczenie możliwości powołania się na zasoby podmiotu trzeciego z perspektywy orzecznictwa

60

Procedura udzielenie zamówienia publicznego ma na celu wyłonienie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę i jest zdolny do wykonania zamówienia.

 

Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

Zdolność do wykonania zamówienia oznacza, że wobec wykonawcy nie zachodzą obligatoryjne podstawy do wykluczenia go z udziału w postepowaniu, zaś ocena jego zdolności podmiotowej pozwala na racjonalne oczekiwanie, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie przez niego wykonana z należytą starannością. Podstawą tego uznania jest wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy łączą swoje potencjały w celu uzyskania i realizacji danego zamówienia. Wykonawca nie musi jednak wykazywać spełniania warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na podstawie własnych zasobów i posiadanego przez siebie potencjału.

Pogląd ten został sformułowany na gruncie ustawodawstwa europejskiego w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W orzeczeniach wydanych m.in. w sprawach  C-305/08 CoNISMa, C-324/14 Partner Apelski Dariusz, C-27/15 Pippo Pizzo, Trybunał stwierdził, że prawo Unii nie wymaga, aby za spełniającego warunki udziału w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia uznawać tylko takiego wykonawcę, który jest w stanie spełnić świadczenie bezpośrednio i z wykorzystaniem własnych zasobów. Podkreślił, że w interesie Unii leży otwarcie przetargów na jak najszerszą konkurencję. Takie stanowisko wpłynęło na postrzeganie wykazania warunków udziału w postępowaniu z uwzględnieniem potrzeby zwiększania konkurencyjności w postępowaniach o zamówienie publiczne oraz zwiększenia udziału małych i średnich przedsiębiorstw w rynku zamówień publicznych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Ustawowe ograniczenia możliwości powołania się na zasoby podmiotu trzeciego
  • Zakres przedmiotowy pojęcia „kluczowe zadanie”
  • Zastrzeżenie osobistego wykonania kluczowej części zamówienia przez wykonawcę
  • Zastrzeżenia kluczowych zadań w praktyce
  • Podsumowanie

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx