http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Podwykonawstwo na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych

826

Wioleta Bajda
Anita Elżanowska
Anetta Zakrzewska

 

 

Część pierwsza

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszło w życie nowe Prawo zamówień publicznych, które poza przepisami dotyczącymi zasad udzielania zamówień, reguluje także problematykę umów podwykonawczych, zawieranych przez wykonawców wyłonionych w reżimie zamówień publicznych.

W „starym” Prawie zamówień publicznych regulacje odnoszące się do podwykonawstwa znajdywały się częściowo w dziale dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia i częściowo w dziale dotyczącym umów w sprawie zamówień publicznych.

 

Nowe Pzp wprowadziło nową systematykę, zgodnie z którą dotychczas rozproszone przepisy dotyczące zagadnienia podwykonawstwa zostały zebrane w jednym miejscu, a mianowicie w Dziale VII pod nazwą „Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie”, a w szczególności w Rozdziale 5 tego Działu pod nazwą „Podwykonawstwo” (art. 462 do 465).

 

DEFINICJA UMOWY O PODWYKONAWSTWO

W nowym Pzp zmieniona została definicja umowy o podwykonawstwo (dotychczasowy art. 2 pkt 9b dawnego Pzp), niemniej jednak zmiana odnosi się wyłącznie do zamówień na roboty budowlane w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (z definicji podwykonawstwa wyłączono umowy z dalszymi podwykonawcami zawierane w celu realizacji zamówień na roboty budowlane w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa).

 

Stosownie do art. 7 pkt 27 nowego Pzp przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę zawieraną w formie pisemnej o charakterze odpłatnym.

Stronami umowy o podwykonawstwo jest wykonawca, jak i podwykonawca, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, taki status przysługuje także dalszym podwykonawcom. Na mocy umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się wykonać część zamówienia. (…)

 

Poza tym w artykule:

 

  • ZAKRES I ZASADY KORZYSTANIA Z PODWYKONAWSTWA
  • NOWA REGULACJA ART. 462 UST. 2
  • BADANIE PODMIOTOWE PODWYKONAWCÓW

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx